- Det er store tall. Som en sammenligning så har Flytoget bare rundt 7 millioner reisende i året. Man glemmer ofte at den totale kollektivtrafikken i Oslo langt overstiger summen av reisende med SAS, Norwegian, NSB og Flytoget til sammen. Det sier noe om hvor viktig kollektivtrafikken er i hovedstaden, sier Thorbjørn Thoresen som er programdirektør i Ruter og leder det nye trikkeprogrammet.

Nedslitt materiell og dårlig infrastruktur

Mange steder er trikkens infrastruktur gammel, og bærer preg av manglende vedlikehold over flere år. På litt sikt skal også selve trikkene byttes ut, noen er gamle og de italienske trikkene som kom på slutten av 1990-tallet har ikke holdt ønsket kvalitet. Trikkeprogrammet gjennomfører også et forprosjekt for en anskaffelse av nye trikker.

- Det har vært utfordrende for driften siden vi får flere driftsavbrudd på grunn av vedlikeholdsoppgaver som må gjøres. Det er også et problem at etterslepet på vedlikeholdet bygger seg opp og blir stadig større. Nå har imidlertid Sporveien, Ruter og Bymiljøetaten laget en felles plattform for oppgradering av trikkeinfrastrukturen i Oslo, forklarer Thoresen.

En del av prosjektene i planen er allerede igangsatt, det gjelder blant annet nye trikkespor i Dronning Eufemiasgate som går mellom Operaen og Barcode, og arbeidene som skjer på Solli Plass.

- Trikken er viktig for Oslo som miljøby, og det er avgjørende at Oslos innbyggere har et godt og velfungerende trikketilbud.

Skal opprettholde markedsandelen

- Kollektivtrafikken øker, og buss er fortsatt størst, men etter at T-banen fikk et løft med nyanskaffelser av en helt ny og moderne T-baneflåte, så har de klart å øke produksjonen sin markant. Antall reisende med trikk har jo også økt, men skal vi klare fortsatt vekst må noe gjøres. Det har vært et uttalt mål i Oslo at kollektivtrafikken skal ta veksten i trafikk fra biltrafikken, og at trikken skal opprettholde sin markedsandel, sier Thoresen.

- Trikken er viktig for Oslo som miljøby, og det er avgjørende at Oslos innbyggere har et godt og velfungerende trikketilbud. Antall reiser med kollektivtrafikken øker hvert år, og vi jobber kontinuerlig for å oppgradere kollektivnettet i byen. Med det nye trikkeprogrammet får Ruter i oppgave å koordinere anskaffelse av nye trikker, oppgradering av infrastruktur og drift. Gjennom trikkeprogrammet sørger vi for at all utvikling av trikken skjer med samme målsetting: nemlig et best mulig kollektivtilbud for byens befolkning, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Tre milliarder

- Planen som er under utarbeidelse nå viser at investeringsbehovet for trikkeinvesteringer er på rundt tre milliarder kroner frem til 2019. Det er det som trengs for å få trikkens infrastruktur i Oslo opp på et akseptabelt nivå. Først når størsteparten av disse tiltakene er gjennomført vil det være hensiktsmessig å driftsette nye trikker. Investeringene vil også gjøre at vi ikke lenger får et økende etterslep på vedlikeholdet, men snur kurven og heller får et etterslep på vedlikeholdet som er avtagende, avslutter Thoresen.