Det skal bygges friskt fremover, både på vei og jernbane. For å lykkes med dette, kreves det kompetanse. I Norge i dag er det underskudd på ingeniører, og konkurransen om de beste hodene er sterk. Bransjer som olje og IT er også ute etter realfagstudentene, så kompetanseutfordringene for anleggsbransjen er store. – Vi har mye bra kompetanse i Norge, men ikke nok. Det er et underskudd av nye ingeniører i vår sektor. Vi har mangler på kompetanse innen prosjektledelse, gjennomføring og prosjektering, sier Fred Arild Gyldenås, kompetanseansvarlig i Maskinentreprenørenes Forbund. Dette er en utfordring bransjen tar på alvor. – Vi jobber opp mot høyskolene for å få tilbud som er gode. I tillegg markedsfører vi høyskole mulighetene for de som har en yrkesutdanning innen området. Målet er å få dem til å ta en høyere utdanning, sier Gyldenås, som ser at folk med yrkesfaglig bakgrunn har høyere gjennomføringsgrad på høyskole og universitet. – De klarer kanskje å relatere fagstoffet bedre til praksis. Det handler om å trekke ut essensen og virkeliggjøre teorien til konkrete ting. I tillegg er de ofte mer motivert og noe eldre enn de som kommer direkte fra videregående skole.

Studentene trives i klasser der det er godt faglig kompetansenivå og der de har innovative lærekrefter.

Lik kompetanse

Vei og jernbane trenger mange av de samme folkene. Bortsett fra noen rent jernbanetekniske spesialfelt, handler det om å skape gode fundamenter. – Arbeidsområdet er faglig sett likt, så det er de samme folkene som må til både innen jernbane og vei, sier Gyldenås. Men for å lykkes i å få folk til å velge disse fagdisiplinene, handler det om å ikke bare ha nok studieplasser, men også at disse plassene har høy kvalitet på utdanningen. Studentene trives i klasser der det er godt faglig kompetansenivå og der de har innovative lærekrefter. Et godt samarbeid med nærings livet er helt nødvendig for å lykkes med dette, sier Gyldenås. I dag er utfordringen at det er for stort frafall på studiene. – Det er mange som starter, men av en eller annen grunn dropper de ut, sier Gyldenås.

Sikker arbeidsplass

I konkurranse med oljeindustrien, biotek og høyteknologi kan anleggsbransjenvirke litt gammelmodig. Men faktum er at det er en bransje med masse utfordringer. – Det skjer mye innovasjon på vei og bane. Det kommer stadig nye standarder og man utvikler nye teknikker for å løse store utfordringer. I tillegg er utfordringene svært varierte fra prosjekt til prosjekt, sier Gyl denås. Man må tenke bredt for å løse kompetansebehovet. – Både arbeidsplasser, lønninger og utdanning må være attraktive. Det skal bygges mye fremover, og bransjen er en sikker arbeidsplass. Dette er også et viktig moment å få frem, sier Gyldenås.