Offentlige midler til vedlikehold holder ikke tritt med investeringene. Der for blir det ekstra viktig at infrastrukturen blir mer robust og får lengre hold barhet i fremtiden. – Vi ser ikke at vedlike holdsbudsjettene vil øke like mye som investe ringene i infrastrukturen. I tillegg får vi et våtere og villere klima. Dette får konsekvenser for hvordan vi plan legger vår infrastruktur, sier prosjektleder Jan Eldegard i Bygguten grenser. Han mener at infrastruktur som bygges i dag bør ha en levetid på minst 100 år.

Miljøprofilen til byggematerialene må også ta hensyn til transportbelastninger.

Sikkerheten er viktig

I fremtiden er det viktig å ha et sterkt fokus på sik kerhet mot ulykker som brann, skred og flom. Alle veier, baner, broer og tunneler må kunne motstå brannulykker og være bygget slik at de er robuste når de utsettes for ekstremvær. En annen side av dette er at trebroene blir be handlet med kreosot, som står på listen over de kjemikalier man ikke skal benytte i Norge. Her tror jeg det er tenkt litt for lite på helhetlig bærekraft, sier Eldegard. Moderne betongtyper har mye bedre miljøprofil enn tidligere, og dette gjør at betongkonstruksjoner vil være svært bæredyktige når man tar hensyn til miljøegenskaper, totaløkonomi og samfunnsverdi i et levetids perspektiv. I dag benyttes alternative bindemidler som flyveaske, silikastøv og slagg i kombinasjon med nye sementtyper i de fleste moderne samferd selsprosjekter, og dette sikrer lang levetid og gode miljøegenskaper.

Bedre løsninger

Eldegard ønsker fremti dig fokus på bærekraftige løsninger der både totale vedlikeholdskostnader og miljøeffekter fra transport er med. Statens innkjøpere har til nå vært avventende til å ta inn transportdelen i sine miljøregnskap. – I mange år nå er be grepet miljøvennlig feilaktig kun knyttet til for­ hold rundt materialenes produksjonsfase. Miljøprofilen til byggematerialene må også ta hensyn til transportbelastnin ger fra produksjon til an leggssted. Det er stor forskjell i klimagassutslippet om stein tas ut på Grorud eller i Kina, påpeker han. En viktig trend innen betongkonstruksjoner er i dag at man i stadig større omfang etterspør lavkarbonbetonger som har nær halvparten av de klimagassutslippene som gjelder for europeiske referansematerialer. Ved hjelp av miljødeklarasjonen EPD (Environmen tal Product Declaration), får man kvantifiserbare miljødata. – Dette er et godt verk­tøy som gjør det lettere for miljørådgivere å ta beslutninger basert på fakta og ikke på følelser, sier Eldegard.