- Det er store forskjeller i bruken av innkjøpsmålinger blant offentlige innkjøpere. Noen få er ganske flinke, mens de aller fleste har ikke tilstrekkelig styring og kontroll med sine anskaffelser. Dette er bekymringsverdig, sier Tarjei Bjørkly, høgskolelektor ved Høgskolen i Molde (HiMolde).

Bjørkly mener årsaken til manglende innkjøpsmåling er sammensatt.

- Kommunerevisjonen gjennomfører med ujevne mellomrom, cirka hvert fjerde år, en forvaltningsrevisjon på innkjøpsområdet om ting blir gjort lovlig. Sjeldent ser man på om det er blitt gjort godt. Årsaken til den lave utbredelsen av innkjøpsmåling skyldes manglende kompetanse, manglende lederansvar, og til en viss grad manglende politiske føringer, sier han.

Taper store summer

Studenter ved Høgskolen i Molde, HiMolde, gjennomførte innkjøpsmålinger i flere pågående offentlige anskaffelsesprosesser.

- Det vi så var at man kunne ha spart store summer om man hadde gjort ting riktig. Det er store transaksjonskostnader ved offentlige anskaffelser, og det benyttes lite standarder og maler, noe som fører til kostbare feil, sier han.

- Noen ganger følger man ikke opp kontrakter, og dagbøter blir for eksempel ikke innkrevd. Dette fører til store tap og leverandører som spekulerer i det. Totalt anskaffer det offentlige for cirka 440 milliarder. Vi antar at minst fem prosent tapes i dårlige prosesser, noe som grovt regnet utgjør 22 milliarder i året, sier han.

- En gjennomgående positiv trend er økende benyttelse av støtteverktøy, IKT-løsninger og automatisering. Da kan man enkelt hente ut data, systematisere kontrakter og forenkle kontrollen. Utbredelsen av ny teknologi vil gjøre innkjøpsmåling enklere, sier han.

Forbereder seg på industrielt internett

Samtidig kommer teknologiske løsninger som skaper nye muligheter for økt kontroll, effektivisering og innovasjon.

- «Industrielt Internett» og Internet of Things (IoT) er begreper som omfatter mange elementer. Den tyske satsingen har fokusert mye på automatisering og datautveksling i produksjonsindustri. Teknologien kan også brukes til å utvikle nye tjenester hvor vi går fra et produktperspektiv til et tjenesteperspektiv, sier Lise Lillebrygfjeld Halse, førsteamanuensis ved HiMolde.

For Halse handler «Industrielt internett» om å ta i bruk muliggjørende teknologier.

- Jeg tenker spesielt på sensorteknologi, IoT og analyse av store datamengder, ofte kalt Big Data. For innkjøp gir dette muligheter for automatisk bestilling av varer, ved at sensorer registrerer behov for ulike produkt. Leverandørseleksjon vil også kunne gjøres mer automatisk gjennom analyse av store datamengder knyttet til tidligere leveranser og markedsinformasjon for å kunne sammenligne leverandører. Åpen utveksling av informasjon mellom aktører i verdikjedene er derfor viktig, sier hun.

Større krav til samarbeid

Utviklingen innebærer at eksisterende maskiner i større grad kommuniserer med hverandre, og at prosesser automatiseres.

- Utviklingen vil stille større krav til at teknologi og mennesker fungerer tettere sammen, for å øke effektivitet innad i bedriften. Utenfor bedriftens grenser ser vi tettere teknologisk integrasjon mellom organisasjoner og kunder i «skyen». Dette forutsetter deling av informasjon og åpne kommunikasjonsprotokoller, sier hun.

Vil gi konkurransefortrinn

Halse mener teknologien også vil skape nye muligheter for innovasjon.

- Teknologien vil gi økt effektivitet, reduserte kostnader og muligheter til å skape helt nye tilbud til kunder. Norske bedrifter som allerede har et høyt kunnskapsnivå vil ha store fordeler. I tillegg har vi i stor grad flate strukturer og høy grad av tillit, noe som bidrar til at kunnskap flyter lettere, både internt og mellom bedrifter. Norske klynger er et godt eksempel på denne utviklingen, sier hun.

Kurs fra Initiativ for etisk handel (IEH) – for innkjøpere og leverandører

 

IEH:kurs 20.10.16

Hvilket ansvar har du som bedrift for å sikre bærekraftig leverandørkjeder?

I løpet av denne dagen får du vite hva bærekraftige leverandørkjeder betyr for din virksomhet og hvorfor du bør implementere arbeidet.

 

IEH:kurs 22.11.16
Hvordan skal du som offentlig innkjøper levere på ny §5 i lov om offentlig anskaffelser (LOA)?

Et grunnkurs for offentlige innkjøpere som trenger kunnskap for å komme i gang med implementering av ny §5 i LOA.

 

IEH:kurs 29.11.16

Hva betyr det for deg som leverandør at lov for offentlige anskaffelser (LOA) blir strengere i forhold til etisk handel?

Allerede 1. januar 2017 implementeres ny lov om offentlige anskaffelser. Loven stiller strengere krav til etisk handel. Hva betyr dette for leverandørene?