– Det vil bli trangt om plassen på Østlandet i fremtiden. Bare i Oslo og Akers­ hus regner vi med 450 000 nye borgere innen 2040. Det sier seg selv at vi må gjøre store investeringer i samferdsel. Et moderne jernbanenett er den beste løsningen på denne utfordringen, ifølge prosjekt direktør Anne Siri Haugen i InterCity prosjektet.

Oslo–Tønsberg

– Vi planlegger å bygge ut dobbeltspor og velfun gerende knutepunkter mellom Oslo og Skien, Halden og Lillehammer, totalt 230 kilometer moderne jernbane. Planfasen er nå i gang, og et helt nytt tog tilbud for gods, fjerntrafikk og ikke minst daglig reisende skal bygges ut trinnvis. Reisetiden vil bli betydelig kortere. Det vil ta cirka en time fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Halden, sier Haugen. Forutsigbar finansiering er viktigste kriterium for å lykkes med InterCity prosjektet. Det vil bidra til at ressursbruken blir langt mer effektiv, sam tidig som det betyr forutsigbarhet for både privatreisende og næringsliv og omgivelser. Det vil gjøre det enklere å rekruttere det beste mannskapet for å gjennomføre prosjektet, både i planfasen og utbyggingsfasen.

Helt nødvendig

– Uten InterCity er det vanskelig å håndtere be hovet som befolkningsveksten innebærer. I praksis snakker vi om en sammenhengende to millioners by, der vel dig mange kommer til å pendle til og fra jobb. Kortere reisetid, flere avganger, større pålitelighet og sentrale stasjoner er et samferdselstiltak som gjør det enda mer attraktivt å bo og jobbe i regionen, sier Anne Siri Haugen.