Forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført avgasstester som viser at nye tunge kjøretøy med Euro VI-dieselmotorer har meget lave utslipp av nitrogenoksider (NOx) og avgasspartikler (PM). Reduksjonene er på over 90 prosent i forhold til tidligere generasjoners tunge kjøretøy. Utfordringen ligger i dag på personbiler med dieselmotorer.

«Vi kan fra våre målinger trekke de klare konklusjonene at i virkelig trafikk og i kulde slipper også nye lette kjøretøy med Euro 6-dieselmotorer ut store mengder NOx (nitrogenoksider). Tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer inklusive bybusser har effektiv rensing av NOx og slipper ut små mengder av alle typer lokalt forurensende og helseskadelige avgasskomponenter.» heter det i rapporten.

Typegodkjenning

Norge er av EFTAs overvåkningsorgan ESA tidligere anklaget for å ha for høye konsentrasjoner av NO2 og for mangelfulle tiltak eller ha for liten effekt av tiltakene. I forbindelse med EU-typegodkjenningen av nye kjøretøy, skal nye personbiler tilfredsstille Euro 6-kravene, mens motorene til tunge kjøretøy skal tilfredsstille Euro VI.

Euro 6-godkjente personbiler med dieselmotorer har 4-20 ganger høyere utslipp av NOx i bytrafikk og kulde enn de verdier som kreves fra typegodkjenningen (0,08 g/km). Gjennomsnittlig utslipp av NOx fra testene viser at nye Euro 6-godkjente personbiler med dieselmotor var cirka fire ganger høyere enn gjennomsnittet fra busser og tunge kjøretøy med Euro VI-dieselmotorer.

 

Viktig å basere tiltak på ny kunnskap

Dagens utfordring er at NOx og NO2-utslippet fra nye Euro 6-dieselbiler i trafikk og kulde er for høye, samt at utslippene av PM og NOx fra eldre kjøretøy er for høye.

Rapporten oppsummerer i fem punkter:

  1. Eldre tunge kjøretøy og busser med dieselmotorer (eldre enn Euro VI, 2014) gir vesentlige bidrag til høye utslipp av NOx, NO2 og i flere tilfeller også PM.
  2. Lette kjøretøy med dieselmotor (foreløpig inklusive Euro 6 biler) gir i køkjøring vesentlige bidrag til høye utslipp av NOx, NO2, og for eldre biler også PM.
  3. Bensinbiler som er eldre enn 15 år (Euro 2), gir relativt høye utslipp av NOx og PM.
  4. Vanlige bensinbiler som er yngre enn 15 år (Euro 3), vil i meget liten grad bidra til høye utslipp av NOx, NO2 og PM.
  5. Nye tunge kjøretøy og busser med dieselmotorer (yngre enn Euro VI) vil gi lave utslipp av alle typer lokalt forurensende avgassutslipp.

Reduserte utslipp av NOx og PM har vært et argument for å ta i bruk alternative drivstoffer som etanol, metan og biodiesel, i stedet for diesel og bensin. Med de nye effektive rensesystemene for lokalt helseskadelige avgasskomponenter, er det tvilsomt om redusert lokal forurensing vil være et argument for alternative drivstoffer. I dag viser produsentene og distributørene av kjøretøy, større interesse for elektrifisering og hybridisering av kjøretøy, enn for bruk av alternative drivstoffer. Bensin og diesel som drivstoff er i seg selv ingen hindring for rene avgasser fra biler.