Av Roy Jakobsen, lærer i logistikkfag hos Fagskolen Innlandet

Man må evne å kontinuerlig utvikle, lede og effektivisere både de administrative og fysiske logistikkprosessene gjennom bruk av  "lean"-metoder og oppdatert informasjonsteknologi.

Informasjonsteknologien gir formidable muligheter. Det er meget viktig for bedrifter å planlegge sin systemarkitektur, og ERP-plattformen (transaksjonsmotoren) må integreres sammen med interne tilleggssystemer (nisje-systemer), bransjesystemer og eksterne systemer som kundens, leverandørens og offentlige systemer. Dette gjelder både i handels- og tjenesteorientert ERP som i industri- og logistikkorientert ERP. Utviklingen av informasjonsteknologi gir oss bedre mulighet til å utvikle effektive verdikjeder og bidra til optimalisering av produksjons- og transportlogistikk. Informasjonsteknologien vil også gi oss mulighet til å bedre tids- og kapasitetsutnyttelsen i verdikjedene, og det tidsaktuelle tema om delingsøkonomi baserer seg på grunnleggende logistikktankegang om utnyttelse av ressursene.

Andre områder som trolig vil prege logistikkutviklingen framover er økende behov for kundeorientering og evnen til å skape verdi for kunden. Leveringsavvik relatert til tid og kvalitet er uakseptabelt, og i tillegg vil kundens utvidede krav til service vokse i omfang. Forståelse av kundekrav samt proaktiv kommunikasjon blir stadig viktigere, og med dagens informasjonsteknologi vil leverandør og kunde få en vesentlig bedre online informasjon om logistikkkvaliteten.

Utviklingen av logistikkprosessene vil i stor grad fremtidig bli påvirket av miljøkravene som vil forsterkes. Dette gjelder så vel produksjon som transport, og det er klart at rammebetingelsene vil endres mot vesentlig større krav til lavere utslipp av CO2 og NOX. Transportmidlene vil utvikles i en mer miljøvennlig retning og mer av godset vil bli fraktet av transportmidler som gir lave utslipp av klimagasser. Om dette vil føre til at mer gods flyttes fra vei til sjø og bane gjenstår å se. Politikernes rammebetingelser, utviklingen av mer miljøvennlige lastebiler samt hvordan kostnadsutviklingen i alle transportformer blir, vil avgjøre den fremtidige fordelingen av godstransporten.