NORSULP, (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway), har som mål å involvere både myndigheter og private aktører for å finne de beste løsningene for bylogistikk.

- I byområdene er det mange aktiviteter som skal foregå på et veldig begrenset område, og dette gjør det vanskelig å få til gode løsninger for alle aktører. Det har vært mange eksempler på at hensyn til varelevering har blitt nedprioritert i planlegging og gateutforming, noe som skaper utfordrende situasjoner som må løses i hverdagen for de som leverer varene, sier Jardar Andersen, forskningsleder i avdeling for økonomi og logistikk ved TØI.

- En sentral oppgave er derfor å bevisstgjøre aktører som ikke er spesielt opptatt av varelevering, men som likevel legger mye av premissene for denne aktiviteten, sier han.

 

Nasjonalt fokus

NORSUP-prosjektet har hentet inspirasjon fra andre land, spesielt Sverige og Storbritannia som har viet temaet mye oppmerksomhet. Nå ønsker de å finne gode løsninger for Norge.

- NORSULP-prosjektet dekker ni norske byer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, og det er mange ulike utfordringer i de involverte byene. Viktigheten av at det er et nasjonalt fokus på bylogistikk, i stedet for hver enkelt by, er en sentral erfaring å ta med videre, sier han.

 

Forutsetter planlegging

En god bylogistikkplan gjør kommunene i stand til å ta hensyn til varelevering og godstransport i sin generelle planlegging.

- Sluttproduktet fra det vi gjør vil være en veiledning til hvordan norske byer kan utarbeide logistikkplaner for sine områder, og hvilke temaer de bør berøre i slike planer. Selv om norske byer er små i europeisk målestokk, er det generelle trekk og strukturell organisering som kan tilpasses og overføres til norske forhold. Det er mange liknende utfordringer på tvers av byer og land, blant annet et komplekst aktørbilde med mange ulike interesser og mål, sier han.

 

Nye muligheter

- Mye spennende skjer rundt elektronisk handel og hjemleveringsløsninger. I tillegg er delingsøkonomien på vei inn i varetransport. Det er også en interessant utvikling innen alternative drivstoff, med elektriske og hydrogendrevne kjøretøy som muliggjør utslippsfri varelevering. En økende bevissthet rundt myndighetenes rolle vil medføre endringer i hvordan varelevering gjennomføres i sentrale byområder, sier han.