Av Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport

Det meste av godstransportarbeidet utføres på korte transportdistanser hvor lastebil er det eneste alternativet. På viktige korridorer har jernbane og sjøtransport fortsatt høye markedsandeler som må utvikles videre. Imidlertid vil en vellykket sjø- og banestrategi i beste fall dempe veksten i lastebiltransport og på enkelte korridorer kanskje ta markedsandeler.

Utfordringen med den økende lastebiltransporten er at den bidrar negativt med 40 prosent av landtransportens lokale og klimamessige utslipp. Andelen er større i de største byområdene. På personbilsiden har el-bilpolitikken vist seg å være vellykket. I realiteten koster den det offentlige nærmere 4 mrd. kroner i tiltakskostnad.

Grønt skifte

Det er i dag mulig å oppnå langt større miljøeffekter i tungtransporten til en langt lavere kostnad for samfunnet enn nytte/kostnadseffekten i el-bilsatsingen. Som et supplement til virkemidlene for elbiler og hybridbiler bør det utvikles et sett med virkemidler som bidrar til et grønt skifte for næringslivets transporter.

Derfor må samferdselspolitikken og miljøpolitikken i transportsektoren være gjensidig forpliktende og integrert.  Det betyr at en politikk for å oppnå en overføring av reiser fra personbil til kollektivtrafikk og gods fra veg til sjø- og banetransport må støttes av stimuleringstiltak.

Stimuleringstiltak

Likeledes må det til markedsstimulering gjennom insentiver som medvirker til at det skapes et marked for klimavennlige godstransportløsninger ved at kunder etterspør transport med alternative teknologi og energi.

Vi tar derfor til orde for et "Næringslivets CO2-fond" etter modell av det vellykkede NOx-fondet, hvor økte CO2-avgifter kan betales inn til fondet av medlemmene som i sin tur kan få støtte til for eksempel:

  • Investering i fremdriftsmotorer for biogass, el og hydrogen
  • Energileverandører kan investere i et nasjonal infrastruktur for grønn energi
  • Investeringsstøtte til for eksempel produksjon av andre generasjons biodiesel av norsk skogsvirke.

Etter at stimuleringstiltak er iverksatt kan det vurderes om byene skal innføre lavutslippssoner for ytterligere å stimulere til omlegging av kjøretøybruk. Ikke bare ber vi om stimulanser i form av "gulrot". Vi mener også det er nødvendig med "pisk".