De senere årene har sjøpassasjene i Arktis vært isfrie deler av året, og det er nå mulighet for nye handelsruter og økt maritim virksomhet, men skipsfart i polare områder er ikke uten problemer.

– Å seile her representerer helt spesielle utfordringer med ekstreme værforhold og sårbar natur, sier Turid Stemre fra Sjøfartsdirektoratet. – Derfor er det viktig at virksomheten blir regulert på en god måte, slik at vi kan ivareta sikkerheten for både fartøy og miljø.

– Vi mener at eksisterende regelverk ikke er i stand til å sikre menneskeliv og verne om miljøet i polområdene like godt som ellers i verden.

Norge i førersetet

I 2009 startet FNs sjøfartsorganisasjon IMO arbeidet med å få på plass en bindende avtale – den såkalte Polarkoden - som sikrer at skip og mannskap innehar nødvendig utstyr og kompetanse for å kunne seile i disse sårbare områdene. Norge har ledet arbeidet med den delen av koden som stiller krav til tekniske standarder for skip, kvalifikasjoner for mannskap og operasjoner i polare strøk.

– Vi mener at eksisterende regelverk ikke er i stand til å sikre menneskeliv og verne om miljøet i polområdene like godt som ellers i verden, derfor tok Norge, Danmark og USA initiativ til et eget regelverk for polar skipsfart, forteller Stemre, som ledet arbeidsgruppen.

Omfattende

Kulde utsetter skip for store belastninger på skrog og maskineri, men det er ikke kun temperatur som utgjør en fare for fartøy som opererer i polare farvann. Dersom ulykken er ute, vil de enorme avstandene gjøre hjelpe- og ryddeaksjoner vanskelige og kostbare.

Polarkoden omfatter alt fra design, sertifisering og utstyr til drift, bemanning og opplæring, samt søk og redning. Og ikke minst, miljøvern.

– Målet for koden er å legge til rette for sikker operasjon av skip og beskyttelse av miljøet i Arktis og Antarktis, sier Stemre. Miljødelen av koden skal ferdigstilles høsten 2014, og det komplette regelverket ventes å tre i kraft 1. januar 2017

Applaus

IMO godkjente i mai Polarkodens sikkerhetsdel, og er nå et viktig skritt nærmere fullføring.

Forslaget fra arbeidsgruppen ble klappet gjennom i plenum – en sjelden begivenhet i slike fora.

– Det føles godt å være ferdig, for det ligger svært mye hardt arbeid bak godkjennelsen. Vi har hatt mange møter i IMO, mellom de arktiske landene, i korrespondansegrupper og ulike komitéer før vi nå har en ferdig tekst. Det har vært utfordrende til tider, og har krevet en del diplomati, sier Stemre.

Muligheter

Nitti prosent av verdens varetransport foregår på kjøl, og sjøfart er i så måte avgjørende for global handel og velstand. Skipsfart er et miljøvennlig alternativ i forhold til mange andre former for frakt, men polarområdene er spesielt sårbare for forurensning. Klimaendringene er mer framtredende her, og raskt stigende temperaturer kan få store konsekvenser.  

På den annen side kan skipsfart gjennom Polhavet kutte seilingsdistansen mellom Asia og Europa med mer enn en tredjedel sammenlignet med tradisjonelle ruter. Dermed vil det totale utslippet av klimagasser fra skipsfarten bli vesentlig redusert.