- Strekningen som vi jobber med nå er en av de mest trafikkerte vegstrekningene i Norge med rundt 70 - 80 000 biler i døgnet, forteller Flemming Jacobsen som er byggeleder for Statens vegvesen.

Byggingen startet i april i år og er beregnet å stå ferdig høsten 2015. Prosjektet er et kollektivprioriteringsprosjekt. Det betyr at det skal etableres kollektivfelt på begge sider av veien på strekningen mellom Manglerud og Bryn. I all hovedsak er det de gamle fortauene på denne strekningen som vil bli brukt til å anlegge de nye kollektivfeltene.

Kollektiv, trafikksikkerhet og støy

I tillegg til å bidra til en smidigere kollektivtrafikk har også prosjektet elementer i seg som skal bedre trafikksikkerheten i området.

- Vi har gjort noen endringer i Østensjøveien hvor vi blant annet har fjernet et fortau. Det gir oss mulighet til å utvide veien med et venstresvingfelt slik at man kan bruke dette hvis man kommer fra  Bryn senter og skal ut på rampa til Ring 3. Tidligere var det bare ett felt her, noe som skapte køer. Vi opplevde også at noen svingte ut i sykkelfeltet til fare for syklistene. Så dette tiltaket vil være bra både for trafikkavviklingen, men ikke minst for trafikksikkerheten, forklarer Jacobsen.

Et siste moment i prosjektet er at det vil bli gjort ulike støyskjermingstiltak langs Østensjøveien og på Ring 3.

Gode kollektivløsninger er dessuten bra for miljøet, fører til mindre køer på veiene og mindre forurensning.

Konsekvenser

Med den store trafikken som er på Ring 3 er det spesielt viktig at anleggsarbeidene som utføres er til minst mulig hinder for trafikken, og at de kan utføres slik at det blir minst mulig kø i området. Derfor er det lagt opp til å utføre en del av anleggsarbeidet om natten mellom 2200 og 0600. På dagtid opprettholdes trafikken på Ring 3 som før, og med opprinnelig fartsgrenser på 70. Som en konekvens av at dagens fortau blir omgjort til kollektivfelt må de myke trafikantene vike plass og bruke den eksisterende gang- og sykkelveien langs T-banen fra Manglerud til Bryn og lokalveiene på Rognerud i fremtiden.

Samfunnsmessig betydning

Èn kilometer ekstra med kollektivfelt høres kanskje ikke så imponerende ut, men hvis slike infrastrukturtiltak fjerner kø og bidrar til et mer forutsigbart kollektivtilbud så er det viktig av mange grunner. For det første er vi avhengige av kollektivløsninger som vi kan stole på og som bringer oss til jobben til riktig tidspunkt. Gode kollektivløsninger er dessuten bra for miljøet, fører til mindre køer på veiene og mindre forurensning. På toppen av det hele blir det mindre press på sentrumsområdene dersom flere velger å ta buss eller bane, og da blir heller ikke behovet for parkeringsplasser i allerede pressede sentrumsområder like store.