Av Johanne Solheim, rådgiver i Norsk Havneforening og Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening

Transportsektoren er en av fem prioriterte innsatsområder i Norges klimapolitikk, og ifølge Miljødirektoratets rapport Kunnskapsgrunnlag for Lavutslippsamfunnet (2014) har sektoren et stort potensiale for å redusere klimagassutslipp fremover. Sjøtransport står for sin del av klimagassutslippene, men i klimagassutslippene er lave i forhold til godstransportarbeidet sjøtransporten står for.

Sjøtransporten blir enda mer klimavennlig

Ifølge Rederiforbundet har norske skip redusert klimautslippene med 19 % de siste fire årene. Dette er en villet utvikling, som Norske havner bidrar til på flere måter. Mange havner tilbyr rabatterte anløpsavgifter og vederlag til miljøvennlige skip. De tilrettelegger for alternative drivstoff som LNG og, på sikt, biogass. Flere havner tilbyr også landstrøm til skip som ligger i havn, og Enova ruller i disse dager ut en støtteordning for landstrøm som vil akselerere denne utviklingen.

Disse virkemidlene er med på å gjøre det lettere for rederiene som transporterer godset i Norge å velge miljøvennlige løsninger.

Godsoverføring må til

I årtier har politikere og den maritime sektoren snakket om godsoverføring fra vei til sjø og bane. Argumentene er mange, og de er gode. Klimagassutslippene fra sjøtransport er mye lavere enn tilsvarende transport på vei, så jo større andel av transporten finner sted sjøveien, desto lavere blir klimagassutslippene per tonn/km.

NTP Godsanalyse, en del av kunnskapsgrunnlaget for Nasjonal Transportplan, viser til et godsoverføringspotensiale på 5 – 7 millioner tonn. 5 – 7 millioner tonn utgjør 30 % av all langtransport over 300 km (kilde: Shortsea Promotion Centre). Det utgjør om lag 500 000 lastebiler. Å få flyttet dette godset på kjøl vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner, men det følger også en hel rekke andre fordeler. Blant annet mindre kø på veiene, mindre lokal luftforurensning og færre ulykker. 

Sjøveien er miljøveien.