Ved å bytte ut biler, kjøre mer eff ektive ruter med fulle biler og heve sjåførkompetansen kan man redusere utslippene betydelig sier Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i TINE. - Som en stor industribedrift i Norge mener vi at vi må ta vare på ressursene og sørge for at de brukes på en bærekraftig måte. Om lag 70 prosent av våre utslipp kommer fra transport, så da er det jo et viktig område vi kan ta tak i.

Biogass

De fleste transportmidler i dag bruker fossilt brensel som driv- stoff . Dette gir store utslipp av klimagasser. For å realisere sin drøm måtte TINE derfor tenke nytt. Meieriselskapet har derfor inngått et pilotprosjekt i samarbeid med Volvo og Transnova, sier Malm. - Det vi har sett på er hvordan vi kan utnytte biogass for å redusere våre utslipp. Vi ser for oss at biogass er et godt drivstoff i og med at det produseres av avfall og at det har lite utslipp av gasser. Biogassen vi kjører på, er produsert av kloakk fra Osloborgere, så det er bærekraftig og miljøvennlig å bruke biogass fra avfall, sier han.

Samarbeid

I starten var dette et internt initiativ, men samarbeid med andre har ført TINE et steg nærmere målet. - Jeg synes at samarbeidskonstellasjoner mellom kunder, leverandører og myndigheter fra et tidlig tidspunkt kan skape gode miljøløsninger. Meningsutveksling, kommunikasjon og samar- beid i verdikjeden gir gode løsninger. Løsninger som viser seg både økonomisk og samfunnsansvarlig, sier lederen - Vi søkte derfor om støtte fra Transnova og tok kontakt med Volvo som teknologileverandør. Begge var svært imøtekommende og positive til et samarbeid, noe som betyr at vi nå har fire distribusjonsbiler med dual fuel; en blanding av biogass og diesel, sier Malm.

Første kapittel

Lanseringen av fire nye biogassbiler som skal gå i Osloområdet markerer starten på en omfattende innsats for å redusere utslipp fra TINEs transport. - Det er viktig å understreke at dette bare er første kapittel i kampen om en grønnere hverdag. Fire biler er jo ikke mye, ambisjonen vår er at vi skal skifte ut 250 biler innen 2020. Etter hvert ser vi for oss å introdusere biodrivstoff på våre biler i både Stavanger, Bergen, Trondheim og andre storbyer, sier han.

Pionerer

Bussnæringen har allerede tatt i bruk biogass, men svært få i varetransportnæringen har tatt i bruk denne teknologien, sier lederen. - Det er jo ikke noe nytt med biogass i transport. Det blir jo blant annet brukt av bussnæringen, men innefor varedistribusjon er det relativt få som har tatt i bruk denne teknologien. Så vi er tidlig ute med dette i forhold til varedistribusjon. Vi håper jo selvfølgelig at vi kan være et forbilde og at andre setter i gang lignende tiltak, sier han.

Kompetanseheving

Biogass er bare et av fl ere tiltak for at TINE skal nå sitt ambisiøse mål. Man må også optimalisere bruken av ressursene, understreker Malm. - Vi må bli fl inkere til å måle effekten av det vi gjør. Det kan vi gjøre gjennom å få en bedre oversikt over drivstoff forbruket vårt, underbygge ver- dien av miljøvennlig kjøring hos våre ansatte og introdusere bedre måleapparater på bilene. Som en følge av dette har 70 prosent av våre ansatte gått kurs i miljøvennlig og økonomisk kjøring, sier han.

Grønn kultur

For at man skal oppnå suksess, må man integrere miljøbevissthet i alle ledd av organisasjonskulturen. Gode holdninger vil gjøre at alle tiltakene får større gjennomslag, avslutter Malm. - Det er viktig for oss at vi ansatte bidrar på vår måte. Det kan være så enkelt at vi innfører tosidig kopiering, eller innfører andre konkrete og enkle tiltak. Slike små grep gjør at alle de ansatte blir mer miljøbevisst. Vi ser også at slike holdninger videreføres til andre deler av bedriften, sier han.