Fremtidens konkurranseevne vil i stor grad avgjøres av effektiviteten i leveringskjeden. Med lang avstand til markedene har norsk næringsliv en utfordring med tanke på miljø, pris, punktlighet og tilstanden til godset ved levering.

Alle disse parameterne er avhengige av gode transportårer. En fornuftig bruk av investeringene vil også gi oss en mer miljøvennlig godstransport. Målet vil også være at infrastrukturen er med å kompensere for det norske avstandshandicap, og slik bidrar til et konkurransedyktig norsk næringsliv også på lang sikt.  

Riksveien er bærebjelken

Transport er en kritisk innsatsfaktor i norsk næringsliv. Manglende regularitet på jernbane har lenge forsterket bildet av transport som en kritisk innsatsfaktor for næringslivet. Næringslivet har klare synspunkter på hva som trengs, og det er viktig for å styrke verdiskapingen at transportpolitikken gjenspeiler behovene til ”de som har skoen på”.

Riksveien blir oppfattet som bærebjelken i det nasjonale transportsystemet, og har stor betydning for all transport som foregår på veinettet. Riksveiene binder de ulike landsdelene sammen og har tilsluttede veier til og fra utlandet.

Bedre fremkommelighet

Av utfordringer på riksveinettet i regionsentre, særlig rundt Oslo, er det viktig å øke fremkommeligheten. Vi opplever at flaskehalser i sentrale strøk og spesielt i Oslo-regionen også påvirker negativt transporten til andre deler av landet.

I tillegg til å få et bedre veinett vil også infrastrukturinvesteringer være en faktor som kan stimulere til regional utvikling. Et forbedret veinett kan bidra til å utjevne press i arbeidsmarkedet og boligmarkedet på regional basis ved at tidsavstander kortes ned.

Fremkommeligheten i og rundt regionsentrene bør imidlertid også økes gjennom bedring av kollektivtransporten. Mindre persontransport med personbiler vil øke fremkommeligheten

for næringslivet. De fleste riksveiene som er bygd de siste 30-40 årene er i henhold til den standarden som lå i de til en hver tid eksisterende veinormaler. Til tross for at mange av disse veiene er bygd ut eller forbedret, så har en del av veinettet ligget mer eller mindre urørt i mer enn 40 år, bortsett fra legging av nytt dekke og enkelte mindre utbedringstiltak.

Lastebilen fortsatt viktig

Norsk næringsliv er helt avhengige av et velfungerende veinett. Selv om det satses på overføring av gods til sjø og bane vil lastebilen spille en rolle i begge ender av transporten. Vi må også ta inn over oss at jernbanenetter kun dekker deler av landet. Det er derfor at man øker overføringene til veisektoren, og prioriterer investeringene på de viktigste veiene først.

Midlene til drift og vedlikehold økes. Næringslivet er avhengig av fremkommelighet både sommer og vinter. Det viser seg at forsinkelser i godstransporten eller i arbeidsreiser som følge av ras, driftsstans og andre uforutsette hendelser påfører bedriftene store kostnader.

Nødvendig med god dialog

Norske transportører og transportbrukere har det siste året vært svært positiv til mange av de tiltakene som statsråd Solvik-Olsen har igangsatt på vegne av regjeringen. Etableringen av et infrastrukturfond, langsiktig planlegging av vei og banenettet, og endelig godkjenning av strekningene for modulvogntog har vært mottatt med stående jubel i bransjen.

Men dette må ikke ble en sovepute - næringslivet er fremdeles avhengig av en dialog med myndighetene. Vi lover å stille opp sammen med regjeringen og de politiske partiene for i felleskap finne de beste løsningene på utfordringene fremfor oss