Som alle andre byer har også Oslo store utfordringer når det kommer til utskiftninger av vann- og avløpsledninger. Ledningsnettet har som regel to eiere. Det offentlige nettet ligger i gatene, mens stikkledningene inn til hver eiendom i all hovedsak er private.

- Vi har arbeidet i mange år med å fornye det offentlige ledningsnettet og tatt i bruk mye ny teknologi slik at vi slipper å grave like mye som vi gjorde før. Disse metodene heter NoDig, og gjør at vi kan føre frem for eksempel vannledninger uten å grave, sier Sigurd Grande som er styringsgruppeleder for NoDig Challenge, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune.
Å grave i byer innebærer et stort inngrep i byens liv og medfører en rekke utfordringer for næringslivet og byens befolkning. Graving er også ofte til hinder for bussruter og trikketrasseer. Et annet aspekt er knyttet til miljøet. Under selve gravingen frigjøres det mye Co2, enda mer Co2 produseres når massene skal kjøres bort og nye masser tilføres.

- I tillegg er gjerne tverrsnittet av en offentlig gate full av infrastruktur som kabler, strømledninger og fjernvarme. Ofte ligger vann- og avløpsledningene under alt dette, og da kompliseres arbeidene, fortsetter Grande.

Siden graving også tar mye tid, har Vann- og avløpsetaten sett etter nye alternative løsninger der de kan benytte NoDig-løsninger i størst mulig grad. De benytter mange NoDig-løsninger når de bytter ut de kommunale hovedledningene, men utfordringen er å finne løsninger som gjør at de slipper å grave for hver tjuende meter for å koble på stikkledningene som går inn til de enkelte eiendommene.

Førkommersiell anskaffelse

- Vi hadde et behov som vi ikke visste hvordan eller om markedet kunne dekke, sier Christian Tveitnes, prosjektleder og juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten.

- Videre var vi usikre på hva vi måtte gjøre for å nå målet om en fungerende løsning. Vi fikk hjelp av flere bransjepartnere til å arrangere en dialogkonferanse der vi inviterte potensielle leverandører. Der presenterte vi vårt behov og fikk innspill til våre tanker om hvordan vi kunne gå frem. Etter denne dialogen med markedet endte vi opp med å benytte en førkommersiell anskaffelse. En slik løsning vil si at man utlyser en anskaffelse med konkurranse i flere ledd der man starter med flere ideer og forhåpentligvis ender opp med fungerende løsninger til slutt, forklarer Tveitnes. 

I den første fasen fikk Vann- og avløpsetaten innspill og ideer. De løsningene vi hadde tro på ble med i den neste fasen og ytterligere utviklet av leverandørene. Underveis i prosessen fulgte det med premiering etter hvert som utviklingen gikk fremover. Tilsvarende modeller har med hell blitt brukt innen olje- og gassektoren for å sikre teknologisk utvikling og innovasjon.

Prosjekt med flere faser

Prosjektet startet sommeren 2014 og har vært igjennom en utviklingsfase og en fase der det er laget prototyper. Nå er de i gang med testfasen:

- Det er gjennomført vellykkede tester, i kontrollerte omgivelser, ute hos leverandøren. Nå tester vi løsningene på et eget testfelt som er etablert på Ås hvor omgivelsene er enda mer naturtro, forklarer Grande.

Et spennende prosjekt

- Vi hadde allerede tenkt på gravefrie stikkledningstilkoblinger da Oslo kommune inviterte til dialogkonferansen, forteller Borghild Folkedal som er Business Develop Manager i Hawle Water Technology.

På dialogkonferansen kom de i kontakt med FoU-selskapet Techni og sammen med dem og entreprenøren Båsum Boring har de hatt et utstrakt samarbeid. Nå har de utviklet et konsept som består av et boresystem som er så lite at det kan tas med ned i en kjeller. Derfra kan de bore seg fram til hovedledningen og koble seg på uten at det er nødvendig å grave.

- Det har både vært lærerikt og inspirerende å være med i et slikt prosjekt hvor vi samarbeider direkte med sluttbruker for å oppnå ønsket resultat. Prosessen i prosjektet har også vært veldig bra, sier Folkedal.

- Vann- og avløpsetaten har en 150 år lang historie og vi vet godt at det tar tid å utvikle ny teknologi. Men vi vil arbeide sammen med leverandørene for å finne gode løsninger som på sikt vil forenkle og effektivisere måten vi jobber på. På sikt kan også dette prosjektet få internasjonal betydning, sier Grande til slutt.