Av Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann

Vannkrisen i Cape Town og en rekke andre storbyer rundt om i verden viser at nok rent vann til alle ikke er noen selvfølge. Jobben som kommuner og kommunalt eide selskaper gjør med å produsere gode vann- og avløpstjenester, er livsviktig. Uten vann- og avløpstjenester stopper samfunnet opp.

Stort investeringsbehov

Vi står overfor store utfordringer i arbeidet med å produsere tilfredsstillende vann- og avløpstjenester fremover. I rapporten «Finansieringsbehov i vannbransjen 2016-2040» (Norsk Vann 2017) er det beregnet et investeringsbehov for de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene på hele 280 milliarder kroner frem til 2040. Investeringene er nødvendige for å møte befolkningsveksten, tilpasse anleggene til klimaendringene, tilfredsstille alle kvalitets- og sikkerhetskrav, og ikke minst sørge for en forsvarlig fornyelse av det omfattende ledningsnettet.

Omfattende infrastruktur

Vann- og avløpsledningene frakter rent vann fra vannbehandlingsanleggene og frem til husene og transporterer det brukte vannet bort fra husene og til avløpsrenseanleggene. Hele 236 milliarder av investeringsbehovet frem til 2040 er faktisk knyttet til det nedgravde, kommunale vann- og avløpsledningsnettet, som i sum er 100 000 kilometer langt. I tillegg kommer ledningene som eies av huseierne selv, som normalt går fra kommunens hovedledning i veien og inn til husveggen.

Kvaliteten på ledningsnettet varierer mye fra kommune til kommune, og hver kommune må ha en plan for langsiktig fornyelsesarbeid. Gjennomsnittlig fornyelsestakt i 2016 var 0,70 prosent for vannledninger og 0,61 prosent for avløpsledninger. Norsk Vanns utredninger viser at den årlige fornyelsestakten må opp på 1,2 prosent for vannledninger og én prosent for avløpsledninger, for å komme à jour med vedlikeholdsetterslepet, få kontroll på vannlekkasjene og hindre vannskader og overbelastede avløpsledninger.

Vann- og avløpsgebyret

Befolkningsundersøkelser Sentio har gjennomført for Norsk Vann, viser at det er betalingsvilje hos innbyggerne for å sikre kvaliteten på vann- og avløpstjenestene fremover. I 2017 betalte en gjennomsnittshusholdning om lag 9000 kroner i kommunalt vann- og avløpsgebyr, som tilsvarer 25 kroner dagen. Til sammenlikning kan man tenke på hva en flaske vann i butikken koster.

Selv om det er betalingsvilje, er det uansett viktig å gjøre jobben best og billigst mulig. Gravefrie metoder kan erstatte tradisjonell oppgraving av ledningene når forholdene ligger til rette for det og kan gi mer ledningsfornyelse for pengene. Eksempler på gravefrie metoder er å bruke «strømpefornying» av avløpsledninger og utblokking av vannledninger med trekking av nye rør inn.

«Vannriket» Norge

Et hull i en nedgravd vannledning synes ikke like godt som et hull i asfalten, men er minst like viktig å få gjort noe med. Vi må sette i gang nå og ikke overlate problemene og regningen til barn og barnebarn. Vi bor tross alt i en av verdens mest vannrike nasjoner og har et velsignet utgangspunkt for jobben som skal gjøres.