- EU's skal bidra til å hindre at urenset vann slippes ut i sjøen eller kommer ned i grunnvannet slik at det blir forurenset. Stort sett har vi gode systemer som ivaretar dette i byer og tettere boligområder, men  det er dårligere stelt i mer spredbygde strøk, og kanskje særlig blant hyttebebyggelsen langs kysten og ute i skjærgården, sier Raymond Molund som er markedssjef i ØPD AS.

Minst mulig naturinngrep

Mange hytter er ikke tilknyttet hverken offentlig drikkevann eller offentlig avløp, men får pålegg om tilknytning. Ofte er hyttene plassert på en slik måte at det byr på mange utfordringer å føre frem vann- og avløpsledninger med tradisjonelle metoder. For eksempel kan man ikke sprenge svaberg langs kysten for å legge rør.

- Vi har utviklet et system der vi fører frem vann og avløpsrør med minst mulig inngrep i naturen. Vi benytter vår anerkjente ØPD metodikk, med trykkavløpssystemer og vanntilførsel helt fra kommunalt mottak, senking av sjøledning og inn til hytta. Ved hjelp av kreative metoder som styrt boring kan vi legge rør igjennom svaberg. Vi etablerer også grunne grøfter med små maskiner som gir mindre inngrep i naturen enn ved normale graveentrepriser, forklarer Molund.

For å tilbakeføre naturen i opprinnelig stand, maler operatørene opp de trærne som naturlig blir hogd i traséene til flis. Dette blir så pakket i miljøsekker og deretter lagt som fyllmasse og isolasjon over rørene. Med dette sparer ØPD naturen for unødvendig anleggskjøring og ivaretar også pålegg om bruk av stedlige masser. Sekkene er fylt med frø, derfor er det nesten umulig å se hvor rørtraseene går bare et år etter at anlegget er etablert.

Hytteeiere går ofte sammen

Det er vanlig at flere hytteeiere går sammen og etablerer et felles vannlag. Da reduseres kostnadene for den enkelte hytteieren.

- ØPD bidrar i hele prosessen med bistand til å etablere vannlaget, vi prosjekterer anlegget og gjør all anleggsjobben slik at de får et forskriftsmessig vann- og avløpssystem, sier Molund til slutt.