Det er kommunene, kommunalt eide selskaper samt noen samvirkevannverk som sørger for denne tjenesten. Jobben de gjør er avgjørende for vår helse og vårt miljø og er en forutsetning for befolkningsvekst og utvikling.

Uten vann stopper Norge

Vi er vant til å bruke så mye vann vi vil til alle tenkelige formål. Tenk deg at du står opp en morgen og det ikke finnes vann i springen til å drikke, spyle toalettene med eller dusje. Det vil være en krevende situasjon, som blir verre jo lenger tid vannet er borte. Helseinstitusjoner og brannvesen står overfor dramatiske konsekvenser hvis de ikke har tilgang på vann. Skoler og arbeidsplasser må stenge, fordi man ikke får brukt toalettene. Samfunnet stopper opp. Det er heldigvis noe som sjelden skjer i Norge. Samtidig må vi aldri ta rent vann i springen og i naturen for gitt.

Nasjonale behov

Som samfunn står vi overfor store utfordringer i arbeidet med å produsere tilfredsstillende vann- og avløpstjenester fremover. I en helt ny rapport om «Finansieringsbehov i vannbransjen 2016-2040» (Norsk Vann 2017) er det beregnet et investeringsbehov for de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene på hele 280 milliarder kroner frem til 2040. Investeringene trengs for å kunne takle befolkningsveksten, tilpasse anleggene til klimaendringene, tilfredsstille stadig strengere kvalitets- og sikkerhetskrav og sørge for en forsvarlig fornyelse av det omfattende ledningsnettet. Det vil innebære en økning i vann- og avløpsgebyret på 4 prosent årlig utover ordinær prisvekst, men gebyret vil variere mye fra kommune til kommune.

Globale behov

Det er ikke bare Norge som har behov for å trappe opp vanninvesteringene. Andre industrialiserte land står overfor mye av de samme utfordringene som oss, med befolkningsvekst, klimaendringer og vedlikeholdsetterslep. Utviklingsland står overfor atskillig større problemer, da 663 millioner personer mangler tilgang til trygt drikkevann og 2,4 milliarder personer mangler tilfredsstillende sanitærforhold. Knapphet på vann er fremhevet som en av de største risikofaktorene for verdens befolkning i de årlige «Global Risk Report» fra World Economic Forum. Ett av FNs bærekraftmål understreker viktigheten av vann og avløp: «Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle».

Positive ringvirkninger

Investeringsbehovene på vannområdet innebærer spennende muligheter for Norge som nasjon. En nødvendig satsing vil gi økt verdiskaping og sysselsetting i hele landet, da det er behov for mer arbeidskraft både i kommunene og i næringslivet for å få gjort jobben. Fagpersoner fra andre bransjer, som olje og maritim sektor, kan bidra med verdifull erfaring inn i vannbransjen. Videre er det et stort potensiale for innovasjon og teknologiutvikling, slik at investeringene gjøres på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

Denne satsingen er vannbransjen i gang med, men vi har behov for en tempoøkning i årene som kommer. Hvis vi lykkes med utviklingsarbeidet på vann- og avløpsområdet innenlands, vil så vel norsk vannteknologi som vannkompetanse ha et stort marked i andre land. For investeringer i vann lønner seg: I følge Verdensbanken gir hver krone investert i vann og avløp, fem kroner i økt produktivitet i et samfunn. Så la oss satse på vann i Norge! Vi er tross alt en av verdens mest vannrike nasjoner og har et velsignet utgangspunkt.